personal loan
Các khoản vay cá nhân

Realize your dreams with cash available to you in convenient, flexible terms with no collateral or guarantee.

Thực hiện ước mơ của bạn với tiền mặt có sẵn cho bạn rất thuận tiện, kỳ hạn linh hoạt mà không cần tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh.

calculator
Loan Calculator
Cách tính vay

Apply a Personal Loan For
Đăng kí khoản vay cá nhân cho

Here’s the easiest way to apply for a loan if you have a bank account:

Đây là cách dễ nhất để đăng kí vay nếu bạn có tài khoản ngân hàng

Your Monthly Income

Upload NID

Tải NID

and

Upload Bank Account Statement PDF File

Tải xác nhận tài khoản ngân hàng

Upload Pic of Motor Registration Certificate

Upload Soft Copy of Latest Three Salary Slip

Upload Salary Slips

Upload two latest copies of Premium Receipt for Health or Life Insurance

Upload Receipts

Upload latest three EVN bills or upload pic of latest three EVN bill

Upload Bills

Subscribe to Us

Đăng kí bảng tin

Over 10 thousand people already have subscribed our newsletter.

Hơn 10.000 người đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.